ยูบาริเมล่อน

ยูบาริเมล่อน
※提供元:夕張市農業協同組合

หมายเลขจดทะเบียน 4
ชื่อของ GI ยูบาริเมล่อน, YUBARI MELON
การแบ่งประเภท ผัก ธัญพืช พัลส์
วันที่ลงทะเบียน 2015/12/22
พื้นที่ทำการผลิต จังหวัดฮอกไกโด
ยูบาริชิ
ติดต่อที่อยู่

สหกรณ์การเกษตรยูบาริ

213-27 นูมะโนะซะวะ, ยูบาริชิ ฮอกไกโด

http://www.yubari-melon.or.jp/

พื้นที่ผลิต

"ยูบาริเมล่อน" เป็นพันธุ์ยูบาริคิงที่สร้างสรรค์โดยกลุ่มสหกรณ์ยูบาริเมล่อนของยูบาริชิ จังหวัดฮอกไกโด ผลเมล่อนโดยรวม มีน้ำหนัก 1.0 - 2.5 kg มีลักษณะผลเป็นรูปไข่ ที่เปลือกมีเส้นนูนตัดกันเป็นตาข่าย เนื้อของเมล่อนจะมีสีส้ม เนื่องจากมีลักษณะเส้นใยอยู่น้อยจึงมีความอ่อนนุ่มและชุ่มฉ่ำ เป็นพันธุ์ที่มีกลิ่นหอมหวาน ซึ่งมีระดับความหวานมากกว่าระดับ 10 (องศา Brix)

ยูบาริชิที่เป็นพื้นที่ทำการผลิตนั้น เนื่องจากมีสภาพทางภูมิศาสตร์ที่ล้อมรอบด้วยภูเขาและเนินเตี้ยๆ จึงทำให้มีอุณหภูมิระหว่างกลางวันและกลางคืนที่แตกต่างกันมากเมื่อเทียบกับพื้นที่อื่นๆ ที่ทำการผลิตเมล่อน และในระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคมซึ่งเป็นช่วงฤดูที่ผลเมล่อนสุกงอมนั้น อุณหภูมิของความหนาว-อุ่นของเดือนมิถุนายนนั้นจะแตกต่างกันมากกว่า 10.0℃ และอุณหภูมิของความหนาว-อุ่นของเดือนกรกฎาคมนั้นจะแตกต่างกันมากกว่า 8℃ ทางด้านปริมาณน้ำฝนก็เช่นกัน เนื่องจากในเดือนมิถุนายนและเดือนกรกฎาคมนั้นไม่มีฤดูฝน จึงมีปริมาณน้ำฝนต่อเดือนเพียงประมาณ 100mm ซึ่งเป็นสภาพภูมิอากาศที่มีปริมาณน้ำฝนน้อยมาก

ผืนดินที่ทำการเพาะปลูกนั้นมีเถ้าถ่านภูเขาไฟที่เกิดจากภูเขาไฟทะรุมาเอะนั้นเป็นพื้นฐาน สามารถระบายน้ำได้ดีซึ่งถือเป็นจุดเด่น การที่ "ยูบาริเมล่อน" มีลักษณะเฉพาะที่ว่า ไม่ทนต่อสภาพอุณหภูมิที่สูงและมีความชื้นสูง เมืองยูบาริชิซึ่งมีเงื่อนไขทางธรรมชาติที่เหมาะสมเพียบพร้อมนั้นจึงเป็นพื้นที่ที่มีความเหมาะสมที่สุดในการทำการเพาะปลูกซึ่งสามารถผลิต "ยูบาริเมล่อน" ที่มีกลิ่นหอมหวานมากเป็นลักษณะเด่น มีเนื้อที่ชุ่มฉ่ำและระดับความหวานที่เหมาะสมเพียงพอ

สายพันธุ์ยูบาริคิงของ "ยูบาริเมล่อน" นั้นเป็นพันธุ์ผสมรุ่นแรก ได้ทำการคัดเลือกคุณลักษณะที่เด่นของพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ที่มีคุณภาพสูงนั้นมาผสมพันธุ์ตามหลักทางพันธุศาสตร์ที่แสดงผลได้เฉพาะรุ่นลูกรุ่นเดียวเท่านั้น เมล็ดพันธุ์นั้นไม่เคยไปปรากฏอยู่ที่ใดนอกจากยูบาริ เพื่อเป็นการคงไว้ซึ่งลักษณะพิเศษของสายพันธุ์นี้ไว้ให้ได้มากที่สุดนั้น นอกจากปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่จำเป็นดังกล่าวแล้ว โนว์ฮาวในการเพาะปลูกที่ได้สั่งสมมานั้นเป็นจุดที่สำคัญยิ่ง การสั่งสมเทคนิคในการเพาะปลูกจากการทำการเพาะปลูกและการวิจัยยูบาริคิงสืบต่อเนื่องตลอดมาตั้งแต่ปีค.ศ. 1960 นั้นได้นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการสร้างพื้นดินในการควบคุมดูแลการเพาะปลูก, การควบคุมอุณหภูมิ ความชื้นและปริมาณน้ำของดินที่เพาะปลูกอย่างละเอียดที่ขาดไม่ได้ต่อการสร้างลายนูนตาข่ายและการเจริญเติบโตของผลและอื่นๆ

เมื่อมองถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของ "ยูบาริเมล่อน" เริ่มจากการก่อตั้งกลุ่มสหกรณ์ยูบาริเมล่อนจากบุคคล 17 คนที่มีความสนใจเข้าร่วมในปีค.ศ. 1960 และได้ทำการทดสอบการเพาะปลูกด้วยกรรมวิธีต่างๆ ครั้งแล้วครั้งเล่าจนได้มาซึ่งยูบาริเมล่อนคิง สายพันธุ์ใหม่ที่ปรารถนามาเป็นเวลานานหลายปีนั้นเกิดขึ้นและด้วยโอกาสนี้ การปลูกเมล่อนของยูบาริชิก็ได้ถูกรวบรวมทั้งการเพาะปลูก, การคัดเลือกผลและการส่งออกมาเป็นหนึ่งเดียวโดยมีกลุ่มสหกรณ์การผลิตเป็นแกนหลัก แนวทางการดำเนินงานดังกล่าวนี้ได้ประสบความสำเร็จอย่างงดงาม ตั้งแต่ปีค.ศ. 1965 ถึงประมาณปีค.ศ. 1975 ยูบาริได้กลายเป็นพื้นที่หลักในการผลิตของฮอกไกโด ตั้งแต่ปีค.ศ. 1979 ก็ได้เริ่มดำเนินการส่งออกโดยตรงจากพื้นที่ทำการผลิตเป็นครั้งแรกของประเทศ และยังคงดำรงไว้ซึ่งมาตรฐานในการปลูกและระบบการตรวจสอบที่เข้มงวดมาจนกระทั่งทุกวันนี้พร้อมกับการสร้างประวัติศาสตร์อันยาวนานต่อไป

Back to
top

เผยแพร่ความมีเสน่ห์อันน่าสนใจของผลิตภัณฑ์พิเศษแบบดั้งเดิมของญี่ปุ่น